• E-Mailversand :✔️
  • Handyapp ✔️
  • Webapp (app.kursifant.com) ✔️